LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

POWRÓT DO LICYTACJI

KM 3618/17
25-04-2019

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 625, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/8 w nieruchomości należącej do dłużnika Krzysztof Bieniek
w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość położonym: 02-520 Warszawa,
ul. Wiśniowa 54/27, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: WA2M/00440022/7]. Lokal, o powierzchni użytkowej 47,57 m2 – według informacji z księgi wieczystej – położony jest na 3 kondygnacji budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki.

 

Suma oszacowania wynosi 57 375,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi: 38 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 737,50zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
94 10201026 3087 0000 2036 1817

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.