LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

POWRÓT DO LICYTACJI

KM 973/18
25-04-2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019r o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 625, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

udziału nr 6 w wysokości 3/6 gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego: 02-579 Warszawa, ul. Kwiatowa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW WA2M/00435763/5 należącego do dłużnika: Takon 53 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma regularny kształt oraz położona jest w zasięgu podstawowych sieci uzbrojenia terenu: wodnej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz gazowej.

 

Suma oszacowania wynosi 275 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 206 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 500,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
39 10201026 3087 0000 2009 7318

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.