LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

POWRÓT DO LICYTACJI

KMP 60/17
25-04-2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2019r o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 625, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj.:

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego:
02-743 Warszawa, ul. J. S. Bacha 34/702, wpisanego w rejestrze lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką (adres spółdzielni: ul. W.A. Mozarta 1, 02-736 Warszawa) należącego do dłużnika Maciej Majdecki.
Lokal o powierzchni użytkowej 47,90 m2, położony jest na 7 kondygnacji budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, aneksu, przedpokoju oraz łazienki. Z lokalem związane jest prawo do korzystania z piwnicy o powierzchni 1,60 m2 usytuowanej w suterenie budynku. Dla lokalu nie została założona księga wieczysta.

 

Suma oszacowania wynosi 427 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:
320 250 ,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 700,00zł, najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
90 10201026 3087 0000 3000 6017

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.