LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

POWRÓT DO LICYTACJI

KMP 175/16
04-03-2019

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2019r
o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 613, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

udziału w wysokości 1/2 w ograniczonym prawie rzeczowym - spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego: 02-767 Warszawa, ul. Łukowa 3/145, wpisanego
w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej "SŁUŻEW NAD DOLINKĄ"
(Adres spółdzielni: 02-736 Warszawa, ul.Mozarta 1) należącego do dłużnika Wojciech Ozga. Lokal
o powierzchni użytkowej 48,10 m2, położony jest na 9 kondygnacji Budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.

 

Suma oszacowania wynosi 193 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi: 145 125,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 350,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
17 10201026 3087 0000 3001 7516

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.