LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

POWRÓT DO LICYTACJI

KM 1260/17
26-02-2019

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2019r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie Krzysztofa Łuczyszyna, tj. pod adresem: 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 31/79.

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc w związku z art. 9117 § 4 kpc druga licytacja udziałów należących do dłużnika, tj. 95 udziałów w spółce ABC-MULTISERWIS Sp. z o.o. z siedzibą Rojków 37, 05-326 Poświętne, wpisanej do KRS pod nr 0000620696.

 

Suma oszacowania ww. udziałów łącznie to kwota 19 385,70 zł

Suma wywołania ww. udziałów łącznie to kwota      9 692,85 zł

 

Dokumentacja dotyczącą spółki znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, ul. Czerniakowska 100.

 

Zgodnie z art. 8671 § 12 kpc Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na dzień przed rozpoczęciem przetargu zgodnie z art. 8671 § 1 kpc gotówką w siedzibie kancelarii lub na rachunek bankowy kancelarii:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

02 10201026 3087 0000 2012 6017

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.