LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

POWRÓT DO LICYTACJI

KM 1607/16
21-02-2019

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-02-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 624, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj.:

udziału w wysokości 1/2 w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Warszawie przy ul. Pszenickiego 14. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie szeregowej z garażem w bryle budynku, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [WA2M/00139115/3] stanowiącego własność dłużnika: Roberta Kłos.

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na gruncie oznaczonym w w ewidencji gruntów jako dz. ew. 68, o powierzchni 319 m2, w obrębie 1-07-01 Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Suma oszacowania wynosi 550 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 366 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 20-02-2019r.

 Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej 
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 
52 10201026 3087 0000 2016 0716


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Pouczenie:
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone innej osobie winno być pełnomocnictwem szczególnym - do dokonania konkretnej czynności, jaką jest nabycie wyżej wskazanej nieruchomości.